Meeting room
Underground Subway Details

22.tammikuuta 2024

Blogi

Heikki Kirstinä

Tuomioistuinsovittelu?

Tuomioistuinsovittelu on yksi vaihtoehtoinen riidanratkaisun muoto, jossa riita- tai hakemusasioiden osapuolet voivat yleisissä tuomioistuimissa pyrkiä sovinnon kautta löytämään heitä tyydyttävän ratkaisun konfliktiinsa. Tuomioistuinsovittelu on vaihtoehtoinen menettely esimerkiksi oikeudenkäynnin pääkäsittelylle, jossa täysimittainen oikeudenkäynti muutoksenhakuvaiheineen voi ajallisesti kestää kohtuuttoman pitkään ja oikeudenkäyntikulut saattavat nousta merkittävän suuriksi. Käytännössä täysimittainen oikeudenkäyntiprosessi voi olla vuosien mittainen, mutta tuomioistuinsovitteluun voi päästä jo kuukauden tai kahden sisällä hakemuksen tekemisestä. Itse tuomioistuinsovittelu kestää usein 2-4 tuntia, mutta asiasta riippuen sovittelu voi kestää myös pidempään. Näin ollen osapuolten välillä vallinnut riita on voitu sovinnon kautta saada päätökseen hyvinkin nopeasti.


Tuomioistuinsovittelussa on kyse vapaaehtoisuuteen ja osapuolten suostumukseen perustuvasta menettelystä, jossa on tarkoituksena tuomarin johdolla saada osapuolet itse löytämään ratkaisunsa konfliktiinsa.


Menettelyssä ei siis ole tarkoituksena pyrkiä lain mukaiseen ratkaisuun, vaan löytää sovinnon kautta ratkaisu, joka tyydyttää osapuolten tarpeet ja intressit. Tuomioistuinsovittelun edellytyksenä on se, että asia soveltuu soviteltavaksi ja sovittelu on tarkoituksenmukaista osapuolten vaatimuksiin nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että osapuolet ovat riitaantuneet jostakin oikeudellisesti merkityksellisestä asiasta, kuten autokaupassa syntyneestä riidasta. Toisekseen sovittelun edellytyksenä on se, että kaikki osapuolet ovat suostuneet sovitteluun eikä konflikti osapuolten välillä ole kärjistynyt niin pahoin, ettei mahdollisuuksia sovinnolliseen ratkaisuun enää ole olemassa. Lähtökohtaisesti kaikki dispositiiviset riita-asiat eli asiat, joissa sovinto on sallittu, soveltuvat tuomioistuinsovitteluun. Erityisen hyvin tuomioistuinsovitteluun soveltuu kahden kuluttajan väliset riita-asiat esimerkiksi autokauppa- tai asuntokauppariidat sekä sopimuksiin liittyvät riidat. Myös liike-elämään liittyvät riidat soveltuvat hyvin tuomioistuinsovitteluun, jossa liikekumppaneiden välien säilyminen voi tulevaisuudessa olla tärkeää.


Tuomioistuinsovittelun hyvinä puolina voidaan pitää sitä, että riidan osapuolet voivat itse määrätä ja hallita konfliktin käsittelyä sekä päättää siitä, minkälaiseen lopputulokseen asiassa päädytään. Sovittelussa keskustellaan osapuolten tarpeista ja toiveista sekä intresseistä. Osapuolilla on mahdollisuus käydä myös erillisneuvotteluja sovittelijana toimivan tuomarin kanssa, jotka voivat edistää myös sovintoon pääsemistä. Sovittelun päättyminen sovintosopimukseen edellyttää kuitenkin osapuolten välillä aitoa halua päästä sovintoon.


Näin ollen sovittelussa on tärkeää ymmärtää vastapuolen intressit ja joustaa myös omista vaatimuksistaan. Syntyneen sovinnon ei ole tarkoitus olla aineellisen oikeuden mukainen, vaan osapuolet pyrkivät asiassa kompromissiin tavalla, jossa molemmat joustavat omista vaatimuksistaan. Jos osapuolet pääsevät sovittelussa sovintoon, voi sovittelija osapuolten pyynnöstä vahvistaa sovintosopimuksen. Päätöksestä tulee tällöin täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu, jonka perusteella sovittu suoritus voidaan periä suoraan ulosotossa. Sovittelu voidaan myös päättää, mikäli osapuoli ei halua jatkaa sovittelua. Myös sovittelija voi lopettaa sovittelun, jos hänen mukaan asiassa ei ole enää sovinnolle edellytyksiä. Tämän jälkeen asiaa voidaan jatkaa oikeudenkäynnissä. Tilastollisesti sovitteluista 70-80 % päätyy sovintoon.


Olemme saaneet olla mukana useissa tuomioistuinsovitteluissa, joissa lähtökohdat ovat olleet riitaiset. Osapuolten välinen vastakkainasettelu on kuitenkin useimmissa tapauksissa poistunut tai vähintäänkin lieventynyt jo sovittelun alkuvaiheessa ja keskustelu on tämän jälkeen edennyt tavalla, jossa osapuolet ovat aidosti kuunnelleet ja yrittäneet ymmärtää myös toistensa näkökulmaa. Myös kokeneen tuomarin sovinnollisuutta edistävä toiminta on luonut sovittelutilanteesta turvallisen, jonka myötä sovintoon pääsy osapuolten välillä on ollut mahdollista.


Whew! What a relief.